0-4372-5437    

บุคลากรที่เกียวข้องกับกิจกรรมนักศึกษา

 • ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง
  ว่าที่ร้อยตรีอนิรุทธ์ แดงหยง (-)
  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
  หน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลควบคุมการจัดกิจกรรม สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
 • นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์
  นายอรุณโรจน์ ตาสาโรจน์ (กิ๊ฟ)
  นักวิชาการการศึกษา
  หน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูแลงานกิจกรรมนักศึกษา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา
 • นายสราวุฒิ ชูราษฏร์
  นายสราวุฒิ ชูราษฏร์ (วุฒิ)
  นักวิชาการการศึกษา
  หน้าที่ที่รับผิดชอบ ดูและควบคุมระบบกิจกรรม สังกัดกองพัฒนานักศึกษา