0-4372-5437    

โครงการอบรม Intensive Toeic

1,649 View 2 Comments 24 พฤษภาคม 2560
toeic.jpg

กำหนดการ โครงการอบรม Intensive TOEIC สำหรับบุคคลภายนอก

วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

***************

29 พฤษภาคม 2560

เวลา

กำหนดการ

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

Pre-Test , TOEIC Introduction

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

Listening: Photographs

14. 30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

Listening: Photographs

 

30 พฤษภาคม 2560

เวลา

กำหนดการ

09.00 – 10.30 น.

Listening: Question Response

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

Listening: Question Response

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

Listening: Conversation

14. 30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

Listening: Conversation

 

31 พฤษภาคม 2560

เวลา

กำหนดการ

09.00 – 10.30 น.

Listening: Short Talks

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

Listening: Short Talks

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

Listening: Incomplete Sentences

14. 30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

Listening: Incomplete Sentences

 

 

1 มิถุนายน 2560

เวลา

กำหนดการ

09.00 – 10.30 น.

Reading: Text Completion

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

Reading: Text Completion

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

Reading: Reading Completion

14. 30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.30 น.

Reading: Reading Completion

2 มิถุนายน 2560

เวลา

กำหนดการ

09.00 – 10.30 น.

TOEIC Practice Exams

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

TOEIC Practice Exams

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

Post - Test

 

*หมายเหตุ กําหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

 

 

ติดต่อ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

โทรศัพท์/โทรสาร 043712166

อีเมล์ international.rmu@gmail.com

 


2 Comments

ทดสอบ
   202.29.22.210 Tokens may be either regenerated on every submission (default) or kept the same throughout the life of the CSRF cookie. The default regeneration of tokens provides stricter security, but may result in usability concerns as other tokens become invalid (back/forward navigation, multiple tabs/windows, asynchronous actions, etc). You may alter this behavior by editing the following config parameter
1
2017-06-07 09:42:08.627    10.250.50.66 1

แสดงความคิดเห็น