0-4372-5437    

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ


กรมสรรพากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 187 อัตรา ในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ สมัครผ่านอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ https://tax.thaijobjob.com 

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ จำนวน 160 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 27 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11500 – 12650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ หรือสาขาวิชาทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หรือทางภาษา วรรณคดี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


แนวข้อสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากร

แนวข้อสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรรมสรรพากร