0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ด้วยระบบคลาวด์"

744 View 25 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60302613
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ด้วยระบบคลาวด์"
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ส.ค. 2560 - 18 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อบรม6
โดย : ศูนย์คอมพิวเตอร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนยุค 4.0 ด้วยระบบคลาวด์"

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
69
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50
คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2
คณะนิติศาสตร์
1