0-4372-5437    

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 23 ส.ค. 2560

1,346 View 22 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305612
ชื่อกิจกรรม : ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 23 ส.ค. 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่22 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่23 ส.ค. 2560 - 23 ส.ค. 2560
เวลา : 06.00-09.00
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
85
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
34
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11
คณะวิทยาการจัดการ
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
17
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
4