0-4372-5437    

กิจกรรมวันภาษาไทย คณะครุศาสตร์

809 View 16 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60016612
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมวันภาษาไทย คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่07 ส.ค. 2560 - 07 ส.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
โทร : 089-678-2056

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
79
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
76
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3