0-4372-5437    

โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาความสามารถพิเศษ 2560

725 View 15 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60302110
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาความสามารถพิเศษ 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่29 พ.ค. 2560 - 29 พ.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุม เธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
142
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
79
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
45
คณะวิทยาการจัดการ
4
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะนิติศาสตร์
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2