0-4372-5437    

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

6,613 View 15 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60103618
ชื่อกิจกรรม : โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ส.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
251
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
50
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
64
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26
คณะวิทยาการจัดการ
52
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3
คณะนิติศาสตร์
16
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
40