0-4372-5437    

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ (อสน.ม)

953 View 11 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304609
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ (อสน.ม)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่11 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : หน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางฉวีวรรณ  เผ่าพันธฺุ์ (หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองราชภัฏศรีสวัสดิ์)

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
35
จำนวนที่รับ
40

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35