0-4372-5437    

โครงการค่าย“มนุษย์ศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1”

770 View 09 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60034608
ชื่อกิจกรรม : โครงการค่าย“มนุษย์ศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1”
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 27 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ส.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่11 ส.ค. 2560 - 13 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-21.00
สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร : 093-478-9997

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอิทธิกร  ไชยมงคุณ  (นายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


หน่วยกิจกรรม = 27 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
124
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
122
คณะวิทยาการจัดการ
1