0-4372-5437    

โครงการรับขวัญคำแพง โฮมแลงชาวประถม

368 View 21 กันยายน 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 63016626
ชื่อกิจกรรม : โครงการรับขวัญคำแพง โฮมแลงชาวประถม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2563 - 12 ก.ย. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2563
วันที่ : วันที่12 ก.ย. 2563 - 12 ก.ย. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาการประถมศึกษา
โทร : 0653309035

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
101
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
101