0-4372-5437    

ไหว้ครูสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์

1,467 View 09 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60015610
ชื่อกิจกรรม : ไหว้ครูสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2560 - 17 ส.ค. 2560
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
โดย : สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 095-661-7473

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิชวิทย์  แสงห้าว  (ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
80
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
80