0-4372-5437    

กิจกรรมเข้าคลาสเชียร์เพื่อพัฒนาตนเอง

737 View 08 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60092607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเข้าคลาสเชียร์เพื่อพัฒนาตนเอง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ก.ค. 2560 - 11 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่11 ก.ค. 2560 - 14 ก.ค. 2560
เวลา : 16.00-17.30
สถานที่ : อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดย : สาขาวิศวกรรมการจัดการ
โทร : 063-621-9181

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายกฤษกร  ปาปะไพร  (ประธานสาขาการจัดการ)หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง


เข้าคลาสเชียร์เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ อันดีระหว่างพี่และน้อง และมีการพาน้องทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รอบๆ บริเวณ อาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
62
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
62