0-4372-5437    

ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 9 ส.ค. 2560

742 View 08 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305608
ชื่อกิจกรรม : ตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 9 ส.ค. 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่09 ส.ค. 2560 - 09 ส.ค. 2560
เวลา : 06.00-09.00
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยชั่วโมง = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
131
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
99
คณะวิทยาการจัดการ
26