0-4372-5437    

กิจกรรมราชภัฏร่วมใจ ต้านอุทกภัยภาคอีสาน

1,690 View 01 สิงหาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60104617
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมราชภัฏร่วมใจ ต้านอุทกภัยภาคอีสาน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 300 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่01 ส.ค. 2560 - 04 ส.ค. 2560
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา (ชั้น 1)
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
121
จำนวนที่รับ
300

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
61
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4
คณะนิติศาสตร์
1