0-4372-5437    

กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 26 ก.ค. 2560

1,158 View 27 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60305607
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษา 26 ก.ค. 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่26 ก.ค. 2560 - 26 ก.ค. 2560
เวลา : 06.00-09.00
สถานที่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น)
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
121
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
112
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1