0-4372-5437    

กิจกรรมประกวดดาว-เดือนรอบแสดงความสามารถพิเศษ

36,808 View 27 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102614
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกวดดาว-เดือนรอบแสดงความสามารถพิเศษ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1500 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่27 ก.ค. 2560 - 27 ก.ค. 2560
เวลา : 15.00-18.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1009
จำนวนที่รับ
1500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
27
คณะวิศวกรรมศาสตร์
119
คณะนิติศาสตร์
84
คณะครุศาสตร์
258
คณะวิทยาการจัดการ
82
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
102
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
279
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
57