0-4372-5437    

เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี2562

232 View 14 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62101612
ชื่อกิจกรรม : เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ประจำปี2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2000 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-22.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
3760
จำนวนที่รับ
2000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
117
คณะวิศวกรรมศาสตร์
178
คณะนิติศาสตร์
321
คณะครุศาสตร์
1003
คณะวิทยาการจัดการ
492
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
379
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
127
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
843
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
300