0-4372-5437    

วันราชภัฏ2563

114 View 14 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62103611
ชื่อกิจกรรม : วันราชภัฏ2563
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่14 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2442
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
50
คณะวิศวกรรมศาสตร์
144
คณะนิติศาสตร์
159
คณะครุศาสตร์
591
คณะวิทยาการจัดการ
299
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
295
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
93
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
558
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
253