0-4372-5437    

การแสดงละครเวทีวัฒนธรรมภาษา เรื่องโรบินฮูด

17 View 13 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62032616
ชื่อกิจกรรม : การแสดงละครเวทีวัฒนธรรมภาษา เรื่องโรบินฮูด
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่13 ก.พ. 2563 - 13 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34
โดย : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
56
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
50
คณะวิทยาการจัดการ
2