0-4372-5437    

โครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่7

6 View 12 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012658
ชื่อกิจกรรม : โครงการคอมพิวเตอร์ศึกษาสัมพันธ์แห่งภาคอีสาน ครั้งที่7
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 70 คน
ค่าชั่วโมง : 36 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.พ. 2563 - 07 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่09 ก.พ. 2563 - 09 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-22.00
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0942585885

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
64
จำนวนที่รับ
70

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
59
คณะวิทยาการจัดการ
5