0-4372-5437    

พิธีไหว้ครู

7 View 11 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62062601
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครู
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 500 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่11 ก.พ. 2563 - 11 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่11 ก.พ. 2563 - 11 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย : สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลลีสารสนเทศ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
118
จำนวนที่รับ
500

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
115