0-4372-5437    

โครงการสัมมนา เรื่อง Education Disruption : IT Trend 2020

12 View 11 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62301617
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัมมนา เรื่อง Education Disruption : IT Trend 2020
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่12 ก.พ. 2563 - 12 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
201
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
187
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะวิทยาการจัดการ
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
2
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2