0-4372-5437    

โครงการเกษตรบุญคูณลาน

16 View 06 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62056612
ชื่อกิจกรรม : โครงการเกษตรบุญคูณลาน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.พ. 2563 - 06 ก.พ. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่06 ก.พ. 2563 - 06 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2333
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
44
คณะวิศวกรรมศาสตร์
137
คณะนิติศาสตร์
123
คณะครุศาสตร์
503
คณะวิทยาการจัดการ
265
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
258
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
313
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
449
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
241