0-4372-5437    

กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

771 View 27 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60100661
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 1000 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่25 ก.ค. 2560 - 25 ก.ค. 2560
เวลา : 17.00-20.00
สถานที่ : หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
โดย : องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
889
จำนวนที่รับ
1000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
33
คณะวิศวกรรมศาสตร์
87
คณะครุศาสตร์
115
คณะวิทยาการจัดการ
126
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
150
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
273
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
105