0-4372-5437    

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร

27 View 22 มกราคม 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62051609
ชื่อกิจกรรม : อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่22 ม.ค. 2563 - 27 ม.ค. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่27 ม.ค. 2563 - 07 ก.พ. 2563
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดย : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทร : 0862285493

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
125
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
2
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
123