0-4372-5437    

โครงการเทคโนโลยีที่ก้าวไกลกับการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลง

56 View 09 มกราคม 2563

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62011652
ชื่อกิจกรรม : โครงการเทคโนโลยีที่ก้าวไกลกับการศึกษาไทยที่เปลี่ยนแปลง
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 400 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่09 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่15 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0611234029

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
152
จำนวนที่รับ
400

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
148
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2
คณะวิทยาการจัดการ
2