0-4372-5437    

โครงการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ

758 View 26 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60045607
ชื่อกิจกรรม : โครงการทำบุญคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่29 มิ.ย. 2560 - 29 มิ.ย. 2560
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : คณะวิทยาการจัดการ
โทร : 062-140-8078

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม =  3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
1