0-4372-5437    

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาคณะวิทยาการจัดการ

1,213 View 26 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60046604
ชื่อกิจกรรม : โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาคณะวิทยาการจัดการ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 600 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2560 - 01 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่01 ก.ค. 2560 - 01 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : คณะวิทยาการจัดการ
โทร : 062-140-8078

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
1
จำนวนที่รับ
600

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
1