0-4372-5437    

โครงการแนะแนวสัญจรสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัญฑิต

69 View 05 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62041617
ชื่อกิจกรรม : โครงการแนะแนวสัญจรสัมพันธ์หลักสูตรบัญชีบัญฑิต
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่05 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 2/2562
วันที่ : วันที่05 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
29
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
29