0-4372-5437    

โครงการพัฒนาบุคคลกรด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

98 View 02 ตุลาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62046315
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาบุคคลกรด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 3

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 5 คน
ค่าชั่วโมง : 24 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่20 ก.ย. 2562 - 07 ต.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : บ้านดอนโมง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โทร : 0634315535

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
7
จำนวนที่รับ
5

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
7