0-4372-5437    

โครงการนิทรรศการถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติการทดลองสอนและการศึกษาสังเกต

89 View 02 ตุลาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62011643
ชื่อกิจกรรม : โครงการนิทรรศการถอดบทเรียนการฝึกปฏิบัติการทดลองสอนและการศึกษาสังเกต
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 350 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่02 ต.ค. 2562 - 03 ต.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่03 ต.ค. 2562 - 03 ต.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0943722346

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
147
จำนวนที่รับ
350

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
138
คณะวิทยาการจัดการ
9