0-4372-5437    

ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)

132 View 24 กันยายน 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62011640
ชื่อกิจกรรม : ค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 45 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่10 ก.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่14 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : โรงเรียนโกสุมพิสัย
โดย : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาๆ
โทร : 098397744

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
38
จำนวนที่รับ
45

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
37
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1