0-4372-5437    

โครงการสัตวศาสตร์ร่วมใจ สายสัมพันธ์น้องพี่

835 View 20 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60055607
ชื่อกิจกรรม : โครงการสัตวศาสตร์ร่วมใจ สายสัมพันธ์น้องพี่
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรม
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 170 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2560 - 20 ก.ค. 2560
เวลา : 08.00-12.00
สถานที่ : ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ
โดย : สาขาสัตวศาสตร์
โทร : 083-349-8251

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายกันตภณ  ทาระเวท (นักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3)


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
62
จำนวนที่รับ
170

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
59
คณะนิติศาสตร์
2