0-4372-5437    

โครงการอบรมจิตอาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1,103 View 19 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60304606
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมจิตอาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 08.00-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ 2 อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : ฝ่ายเวชศึกษาป้องกัน
โทร : 087-217-3663

รายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
100
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
39
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6
คณะวิทยาการจัดการ
10