0-4372-5437    

พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา

169 View 17 สิงหาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62016633
ชื่อกิจกรรม : พิธีไหว้ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 146 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่22 ส.ค. 2562 - 22 ส.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคาร1
โดย : ชุมนุมสังคมเพื่อสังคม คณะครุศาสตร์
โทร : 0910458161

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
81
จำนวนที่รับ
146

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
81