0-4372-5437    

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน

136,420 View 23 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60102107
ชื่อกิจกรรม : โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาคเรียน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : กิจกรรมกลางมหาวิทยาลัย
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 2800 คน
ค่าชั่วโมง : 1 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่25 พ.ค. 2560 - 07 มิ.ย. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่25 พ.ค. 2560 - 08 มิ.ย. 2560
เวลา :
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 0-4372-5437

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีการเทียบค่าประสบการณ์ดังนี้
#กิจกรรมที่ 1 ปฐมนิเทศการเข้าร่วมกิจกรรม 2 หน่วย (6 ชม.)
#กิจกรรมที่ 2 การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 3 ฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 4 ทดสอบภาษาอังกฤษ (English Discoveries) 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 5 การใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 6 แนะนำหอสมุดและหอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หน่วย (3 ชม.)
#กิจกรรมที่ 7 วัยใสหัวใจสีชมพู 1 หน่วย (3 ชม.)

#รวมทั้งสิ้น 8 หน่วยกิจกรรม (24 ชม.)
#การเข้าร่วมกิจกรรม ทุกกิจกรรม จะได้รับ Serial number (SN) จาก องค์การ สโมสร หรือ หน่วยงานที่รับผิดชอบทุกๆ กิจกรรม

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2445
จำนวนที่รับ
2800

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
72
คณะวิศวกรรมศาสตร์
188
คณะนิติศาสตร์
176
คณะครุศาสตร์
643
คณะวิทยาการจัดการ
291
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
278
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
121
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
515
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
161