0-4372-5437    

กิจกรรมบริการวิชาการค่ายอาสาเทคนิคสัตวแทพย์และการพยาบาลสัตว์

80 View 13 สิงหาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62081604
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการวิชาการค่ายอาสาเทคนิคสัตวแทพย์และการพยาบาลสัตว์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 150 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่24 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลซีทวน และสวนสัตว์เปิดอุบลราชธานี
โดย : สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์
โทร : 0624525645

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
67
จำนวนที่รับ
150

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
67