0-4372-5437    

โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชนและสถานศึกษา

1,397 View 17 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60301105
ชื่อกิจกรรม : โครงการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม สร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชนและสถานศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมวิชาการ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาชั้นปีที่ 1

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 100 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่17 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่17 ก.ค. 2560 - 17 ก.ค. 2560
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา (ชั้น 1)
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043-725-437

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมร่วมพิธีเปิดและทำสำเนาทะเบียนบ้าน/ทำบัตรประชาชน


หน่วยกิจกรรม = 3 ชั่วโมง

จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
68
จำนวนที่รับ
100

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
25
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24
คณะวิทยาการจัดการ
10
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
1