0-4372-5437    

จิตอาสาช่วยงานประกวดนางสาวมหาสารคาม(staff)

42 View 02 สิงหาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62304619
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาช่วยงานประกวดนางสาวมหาสารคาม(staff)
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 40 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่13 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่13 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562
เวลา : 07.00-21.00
สถานที่ : โรงแรมตักสิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : กองพัฒนานักศึกษา
โทร : 043725437

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
15
จำนวนที่รับ
40

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5
คณะวิทยาการจัดการ
3
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1