0-4372-5437    

กิจกรรม Big Cleaning Day เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่สาขาสาธารณสุขชุมชน

28,613 View 14 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 60022608
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day เชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่สาขาสาธารณสุขชุมชน
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 120 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่14 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2560
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2560 - 15 ก.ค. 2560
เวลา : 07.00-16.00
สถานที่ : อาคาร 23 และอาคาร 12 สาขาสาธารณสุขชุมชน
โดย : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
โทร : 098-632-7549

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายอดิศักดิ์  พละสาร (อาจารย์ประจำสาขา)

หน่วยกิจกรรม = 6 ชั่วโมง
จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
91
จำนวนที่รับ
120

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
91