0-4372-5437    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์

95 View 23 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012625
ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาอัตลักษณ์ของความเป็นครูคณิตศาสตร์
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 80 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : ห้อง 208 อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร
โดย : สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์
โทร : 0834151617

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
77
จำนวนที่รับ
80

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
75
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1