0-4372-5437    

พิธีปฐมนิเทศและไหว้ครูสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ

83 View 22 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62026609
ชื่อกิจกรรม : พิธีปฐมนิเทศและไหว้ครูสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 208 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่15 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่18 ก.ค. 2562 - 18 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร : 0954191235

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
144
จำนวนที่รับ
208

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
144