0-4372-5437    

จิตอาสาช่วยงานประกวดนางสาวมหาสารคาม

116 View 22 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62304609
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาช่วยงานประกวดนางสาวมหาสารคาม
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 270 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่21 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
เวลา : 17.00-24.00
สถานที่ : โรงแรมตักสิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : จังหวัดมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
231
จำนวนที่รับ
270

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
100
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
53
คณะวิทยาการจัดการ
21
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18
คณะนิติศาสตร์
2
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
25