0-4372-5437    

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21

114 View 19 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042608
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่20 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โทร : 0805109019

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
70
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
70