0-4372-5437    

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

44 View 19 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62042607
ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง
สังกัด : คณะวิทยาการจัดการ
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 13 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่20 มิ.ย. 2562 - 22 มิ.ย. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่22 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ
โดย : สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
โทร : 0805109019

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
11
จำนวนที่รับ
13

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะวิทยาการจัดการ
11