0-4372-5437    

จิตอาสาช่วยงานอบรมและเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา

85 View 19 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62304608
ชื่อกิจกรรม : จิตอาสาช่วยงานอบรมและเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 200 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2562 - 06 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่06 ก.ค. 2562 - 06 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : กลุ่มงานแนะแนวสารสนเทศและบริการอาชีพ
โทร : 043725421

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
11
จำนวนที่รับ
200

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9
คณะวิทยาการจัดการ
2