0-4372-5437    

คณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2562

106 View 18 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62306607
ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการดำเนินงานหล่อเทียนพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 250 คน
ค่าชั่วโมง : 12 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่08 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-16.30
สถานที่ : มณฑลพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
175
จำนวนที่รับ
250

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
41
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
32
คณะวิทยาการจัดการ
13
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18
คณะนิติศาสตร์
39
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
12
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
9