0-4372-5437    

กิจกรรม Big Cleaning Day

55 View 18 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62012624
ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Big Cleaning Day
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมคณะ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านส่งเสริมจิตอาสาและจิตสาธารณะ
สังกัด : คณะครุศาสตร์
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 112 คน
ค่าชั่วโมง : 6 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่13 ก.ค. 2562 - 13 ก.ค. 2562
เวลา : 09.00-15.00
สถานที่ : อาคารวิริยะ (อาคาร17)
โดย : สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์
โทร : 0611019107

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
103
จำนวนที่รับ
112

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะครุศาสตร์
103