0-4372-5437    

แห่เทียนพรรษา ประจำปี2562

197 View 12 กรกฏาคม 2562

ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสกิจกรรม : 62306606
ชื่อกิจกรรม : แห่เทียนพรรษา ประจำปี2562
ประเภทและลักษณะของกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเสรี
ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ : ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สังกัด : กิจกรรมเลือกเสรี
จัดขึ้นสำหรับ : นักศึกษาทุกชั้นปี

การรับสมัคร

จำนวนรับสมัคร : 3000 คน
ค่าชั่วโมง : 3 ชั่วโมง/ครั้ง
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
ประเภทการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
สถานะ : ปิดรับสมัคร

กำหนดการจัดกิจกรรม

ปีการศึกษา : 1/2562
วันที่ : วันที่12 ก.ค. 2562 - 12 ก.ค. 2562
เวลา : 08.30-12.00
สถานที่ : วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โทร :

รายละเอียดเพิ่มเติม


จำนวนผู้สมัครเข้าร่วม

สมัคร
2927
จำนวนที่รับ
3000

สรุปข้อมูลการสมัคร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
109
คณะวิศวกรรมศาสตร์
132
คณะนิติศาสตร์
114
คณะครุศาสตร์
946
คณะวิทยาการจัดการ
378
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
157
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
204
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
569
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
318